Siffler en Danse

..................................................................................................................``.``.````````````````````````````````````````
...................................................................................................................`````````````````````````````````````````````
........................................................................................................................````````````````````````````````````````
.........................................................................................................................```````````````````````````````````````
...................................................................................................................`````````````````````````````````````````````
....................................................................................................................``.`````````````````````````````````````````
...................................................................................................................`.`.`````````````````````````````````````````
..................................................................................................................`.....````````````````````````````````````````
.................................................................................................................`......````````````````````````````````````````
................................................................................................................`.``````````````````````````````````````````````
.................................................................................................................````.````.`````````````````````````````````````
.............................................................................................................`.`````````````````````````````````````````````````
...............................................................................................................`````````````````````````````````````````````````
.................................................................................................................`.`````````````````````````````````````````````
....................................................................................,.......................`.``````````````````````````````````````````````````
.................................................................................,.,,,........................``````````````````````````````````````````````````
............................................................................'+++++::,,,,,,.......................`..`.``````````````````````````````````````````
........................................................................,,'+#######+::,,,,,,.................`.`..`.````````````````````````````````````````````
....................................................................,,,;+++##########+:,:,,,,,,.............````````````````````````````````````````````````````
..................................................................,,:++++++#############;,,,,,,,,,...........```````````````````````````````````````````````````
...............................................................,,,'+++++++#+###########@#@+;,,,,,,,,,.............``````````````````````````````````````````````
.............................................................,,;++++++++'''+#########@###@@@#+:,,,,,,,,.......````.`````````````````````````````````````````````
..........................................................,,;+++++++++'';''+'+++++###@###@@@@@@+:,,,,,,,,...````.```````````````````````````````````````````````
.......................................................,,;++++++''++++;';'+''+'+'+#####@#@@@@@@@#;:::::,:::,.`.`````````````````````````````````````````````````
.....................................................,;+++++'''++++++';;'++++'++'+++###@#@@@@@@@@+:::,::,:::::,.```.````````````````````````````````````````````
..................................................:'+++++'''''''+++++;''+++++'+#++#####@#@@@@@@@@@::.::,.,,::::::.``....,.``````````````````````````````````````
...............................................,;+++'''''''''++++++++;'+#+;,:'+++'+####@@@@@@@@@@@#,.,.::,.,,,,::::,.,,.:':`````````````````````````````````````
............................................,;++''''''''''++'++++++++;;++;.,;'+;;+''+####@@@@@@@@@@',`,..,,,,,..:::.:'..::;;...`````````````````````````````````
......................................,...:'''';''''''''''++++'+++++;;++#+`:'+;'+##''+##@#@@@@@@@@@#:..`.....,,...:`;'`:`,;,:::,..``````````````````````````````
.................................`.,`,;':''''''''''''''+++''++++++++;'####.'+#'.####+++#@#@@@@@@@@@@#.`.`..`..`..`,.;`.;`,`,;';;';,`````````````````````````````
.................................`.::+'+';;''''''''+++''+++'''++++++'##+#,;+++,,:'#++''###@@@@@@@@@@#'.,`.`..`..`.,''.:;`:`:'+''+:;,````````````````````````````
.................................`.::'++''';''''''''''''''''++'++++++#+#+.'+++,,:;:::;'++#@@@@@@@@@@@+:,....`..`..`;:,;:.:.;++''':''````````````````````````````
..............................`.:..;'':++'''';''''''''''''''++++'++++#'+.,'+++:...,,:'++##@#@@@@@@@@@#;,,`.`..`..`.,,;:,.,,'#+';;'+'.```````````````````````````
..............................`..,,'++,'+'''''';''''''''''''''+++++++#;;`:'+++:,..,:;'++##@#@@@@@@@@@@+,.`,`.`..`..`.,;'.;:'##;:+++'.```````````````````````````
...............................`.';'#+,;''+''''''''''''''''''+'+++++#+'.,;';'+;,.,:;;'+'##@##@@@@@@@@@#:,.,....`..`.,,,+:;+''+;';';'````````````````````````````
............................`,:`,'+'#+:;;'''''''''''''''''''''+''++++;.`':'+'+':,::;'''+##@##@@@@@@@@@@':,,...`..`.....,;;;+'+::;;:'.```````````````````````````
...........................`..,.,'###;:''''''''''''''''''''''''+++'++;``.,:'++':::;;''+###@###@@@@@@@@@#:,,..,`,...`.,,:;'+,,;:;::;',```````````````````````````
...........................`:.,;;'##':,'''''''''''''''''''''''''+++++'```..,;;;:;;;;'''########@@@@@@@@@+:,..,`,`..`,,,,,:,:,':::;'',```````````````````````````
...........................,:;.;'+#+;;;''''''''''''''''''''''''''+++++`.,:;;;;::;;;''++##@#+###@@@@@@@@@#;,..,....`....,:,::,:,:;:'':.``````````````````````````
...........................,:::'###:::;'''''''''''''''''''''''''++'+++.,''''+'::;;'''+#+###+###@@@#@@@@@##,`.,......`.,,,:;,:,::;;'''.``````````````````````````
...........................,,,;##::,::''''''''''''''''''''''''''''+'+'.,+++++#;:;''''+#+###'###@@@@@@@@@##'`.,..,`...,,,.:;,',::;;'''.``````````````````````````
...........................,,,:,+.,.:;'++'''''''''''''''''''''''''''++;.,..;''::;''''+#+##++###@@@@@@@@#@##,.,..,`,....:::;,+,::;;''':``````````````````````````
...........................,,:,:;,;::;''+++'''''''''+'''''''''''''''+++`,:::;;;:;''''+#+##+###@#@@@@@@@#####,,.,,.,.,.,,::;,+:,:;;''';``````````````````````````
...........................,,,,:,;:';''++++++'+'''''''++++'+'''''''''+'..,,,,:::;''''++#######@@#@@@@@@@####',.,..,.,,,.,::,+;::;''+';``````````````````````````
..........................,,::,,:,';;''''+++++''+'''''''++++++'''''''++.```..::;;'''+++##++###@@#@@@@@@@#####:.,..,.,,:,:::,+:,:';+';:,`````````````````````````
..........................,,,::,:,;+++'+'+++++++''''''''''++++++''''''+:```.,:;;;''''++########@#@@@@@#@#####+.,.,,.,,:,,,,,;:::;''+':;,````````````````````````
..........................,:;'',::,++++++'''++++++'''+''''''+++++++'''++...,::;;;;;'++##+####@@#@@@@@##@######+..,..,,,,,,,::,,:;'+'';:':```````````````````````
..........................;+;:',:::,++++++++'+++++++''''''''''+++++++'+#..,::::::;;'++##+######@@@@@#@##@######',..,..,::,,+:,:;;'+++';:':``````````````````````
..........................:;,::;::::'+++++++''+++++++++''''''''++++++'+##::::::::;;'++#######@#@@@@@###@@#@#####:.,,.,,:,,,+,::;'''''''';;,`````````````````````
..........................:.,;'',,::,+++++++++'''++++++++'''''''++++++'+#@#+;::::;;''+#+######@##@@++#@###+''+##+.,.,,,,,:,':::;;''+'+''';'`````````````````````
.........................,,,:'+++:;;::+++++++++++''++++++++''''''''+++''#@#@@@+:::;'++########@####++##@@':,,,,::;,.,,.,,:,+:::;''+++'''''':````````````````````
.........................,,,;'+++:;;':+##+++++''++++''++++++''''+'''+++''##@###+::;''######+####'+'+#@##+,.....,,:;.,.::,,:+::::;;'++''++++;````````````````````
.........................,.,;+++''::;';##+++++++''++++'++++++++'+'+'''+''+++#+++,:;;+++#++''++#'''''#@#+.......,,,::,.:,,:'+,,::;;'+''+++++'````````````````````
.........................,.:;;;;;'':'';+##+++++++++++++''++++++++'+++''''+#+++++;,:';;'+'''''+'+##'+#@+,.``.....,,,,#:,,:,+#,,::;;'++++++++'.```````````````````
.........................,,,:;;';'';;'';+###++++++++++'++++++++++++++++++++++++#+,,::;;;;;'''+';;;'##'::````......,#+#:.:.++,:::;;'++++++++';:``````````````````
...........................,:::::;;+:'''++##+++++++++++'''++++++++++++++++++++++#+,:::::;;;''';:::+##;:,````......,:#;;::,++:::;;;'+++++++''++'.````````````````
..........................,,::;;'''++;'''++##++++++++'++++''+++++++++++++++++##++#:,:::::;;'',+++,#@:,;````..`....+#+':;+:++;,::;;'+++++++''##+'````````````````
..........................,,::;;;;''+#;;;'++##+++++++++'++++''++++++++++++###''++:::,,,,,:;'',:.;,+#:::```........:#+;;;''++;,::;''''+++++''#+++:```````````````
...........................,:::;;;;'++#;''++++##+++++++++''+++++++++++##+++#;'':,,.:,,,,:;::;,..,';::;`.``,.`,....+#';':''++:,::;;;'+'+++''+++++'```````````````
..........................,,::;;''''++#+';+++++#++++++++++++++++++++++++###+;;'.,:`;::;,.,:,`:':.`+#+,`.`.,.`:....,#;;.:;'++:,::;;''+++++'++++++'```````````````
...........................,::::;;;;'+###''++++++++++++++++++++++++++###++#:,'.,:``,,;:,,.,:`,`,.`,+#,.``.,.`:....+::,`#,+++:,::;'''''+++++++++++.``````````````
...........................,:::::;;''++#++;'+++++#+++++++++++++++++##+++##+,.+.:`,.,,;':.,..```,:.:;+`.`.,,.`:...,+,:.`,,++',,:;;;;''''++++++++++,``````````````
...........................,::::;:;;'++++++;++++++#+++++++++++++#+++##;''#+,,+,,`..,`.',..,,`,`::.'#,..`.,.`.:,...+:,``.,+++:::::;'''+++''++++#++:``````````````
............................::::::;;''++++#''++++++++++++++++++++####+:###.:'+:.,.`:,,'+,..`.,`,`,'#`.``,,.`.:,,.,+.,`.,:###:::;;''+++''''+++#++';;`````````````
............................::::;:;'++++++##;+'+++++++++++++++#######,;'#+.:;#;'`:`;...,:,,``.`,.::::.`.,,.`,::,,+'`.`,,;+++:::;;''''''++++###++';+,````````````
............................,:;'';;'+++++++#;''+++++#++++++++++##+#';,;##;.:+';`.,.``..:+#:, ,,;.:,+;.`.,,.`,:;:,,#`.,,,;####:::;;'''+++++####+'''#'````````````
............................:;;';::''++++###+;+'+++++##++++####';;;:,,;'':.;+.'```.....,++'.`,;,,:'',``,:,.`,:;:,,+``::,'####:::'''+++++#####++'+'#+,```````````
............................:;'';::;+++++++++:''+++++++####+#@+'':,,,,;'',.',,;.``;`.....#:.`...:.,'+``::,.`::;;:.;:.::,'+###+:;'++++++#+#+#++'++'#+;:``````````
............................:;'';:,;''+++++'#:''+';''#######@#++'';:,:'+':,+.:;. .:``...;+```..,:`,+,`.::,.`:;;;:.#+;;;,'##++#:;''+++#+#+++'''+++'##''.`````````
............................,:;;;,,;''++#+''#:''';';'######@@#+';:;:.:;+'',:.:;`..:``...:+``.::,..++.`.:::.`:;;;:.;,##+.'++++#+:''+++++++'''''+++'++'''`````````
.............................:;;;,,;'++++''#+;';;;;+######@##+';;::,.:'+'':;.:;`,`+``...,'`:`'.,`.:+.`,:::..:;;;;+.`:'#+'+#+##+:;''+''';';''''++++'+;'',````````
.............................,::,,:;'++++;'#;.''''+####+#@@@+#;;;;:,.;'''';'.::`.,;...,..``.,`....+:`.:::,`.:;;;;+`.;+++'++####':;''';;;';;;'++#++++;'''.```````
.............................,,,.,;;'+#+:'##,.+++++++##++#@@++;;::,.:;'+++;,.:,.`,'.....`.;..:,`..;+`.:::,`.:;;;;#`,'#''''+##+#+':;;;;''';;''++++++';+'+,```````
................................,:;'+++::+##;,#++++++###++@#+#:::,,:;;+#@#+;.:.``::,.... ,+`,:...,+.`.:::,`.:;;;'+.:'##+''+#+##++':;;;'';;'''+#++++''+'+;```````
................................:;''++':''##+;++++++++###+#@#+;;;;;'''#@+#+:.:``::::.,....,`,.`...;,.,:;:,`,::;;#..;,##';'''+#+#''';;;';'''''+#++++''+'+'```````
..............................,:;''+++,;'+#++;+++++++++###+#@@+++++++##@#@@;.,``:,:'.,..`.,`:.`...+..,:::,`,::;;#`.+#+#;;;''''+++''';;;''''''+++++';'+'''```````
..............................,;'''+'.;+'+#++'''++++++++###+#@@#######@###@#..``,,.'.,.``;.`,.`..;;`.,:;:,`,:;;'#`.+#++;;;;;;++++';;;;;;;;;''+++++';'+'';.``````
.............................,,;'';,.,'+'##++++''++++'''+###'+@+''''++@#####;..`.:.;.,.`.+`...`,.`'..,::;,.::;##+`,:###,;;;'++'+++;;;;;;:;''''''+'''++';',``````
.............................,::::,,:;+'+##++++''+##+++++'+@@'+#######@@##@#,,,.;:.:,,,```.`...,.+,.,,:;;..::;#+:.,:;#.:;;+++''+'+';:;;;;;;'''''''''+'';'.``````
..............................::::::''''+#+'+++'''+#++++++'+@#'++######@#@@##,:`:``',,,,`.`:,`..+,..,::;;..:'+''.,:::..;;''++'++''''::;;;;;''''''';'+'';;.``````
..............................::::;;''''+#'++++''''+++++++++'##'+;:;;;'@##@+':;,..`+;,....`.,`..'...,::;;.:+##''`,::..,;;''+''''+''';:;;:;;;''''+'''+''';```````
..............................,;;;;'''+''+'++++''''+#++'++++''+''':;'''#@@#;+#;`..`'+,.``.,.`...+:...:;;;,,++#''`:,..,:;''''''++''';;;:;;;:;;;'+';'+'';;:```````
...............................';;'''''++''++++++'''+#++'+++++'+;'::;''##+';:#;`:.':#,..``..`..;'.,..:;;;,;++#++`.`.,::;''''''''';'';;;:;;;';';''''+'';;````````
...............................:;;;++++++:'++++++''''+#++'+++++';;;:;;'#+'';+#+ ` ,:''````,``.`;+,,..;;;;;;+'#+#``.,::::;;''''''';''';;;;;;;;;''''''';;.````````
................................;;'''+++;;''++++'+''''+#++''+++++:;::;'#+'';''#;``.#':'.``,.`.`+:,,..;;;;'##+###`.,::::;;;''''''';;;'''';;;;'''''''''::`````````
................................,;'''++':''++++++++'''++#++++++++':::;;@+'';'##;`#`+#'.```.,.`.+:,,.,:;;;'++'###+.,::::;;''''''';;;''';;''';;''''+''';,`````````
.................................:'':;;:;'++++++++'''''++##+++++++:::;;#+'';:;#'.``;.`. .`:..++';,,.,:;;;++#'###;+:::'';;'''''';;;;;'''';';;;;''+''';:.`````````
..................................,''::;'''++++++++'''''++###++'+++::;;'#'';:##; `.`+.,,.,'`.,#;,,,.,:;;,:'++##+;:####';;''''';:;;;;';''';';'';;''';;,``````````
....................................;;;;''++++++++++++''''++###+++++:;;;#'';:+'#`.`;;.,,.:'`.+#;,,,.::;;.++##+@';.;::++;;'''''':;;;;;'''';;;;;;;;;;;:```````````
.....................................::;''++++++++++++''''++++#####+;'+;#+';:;#;`.`:+.`.`,'..++;,,,.::;;.,'+#+@'',:;'#+;';''''':;;;;';;;;;;;'';;;;;:.```````````
.....................................,,:;'++++++++++++''+''+++++######+'#+;;;;',``.:+,`,`,'..'#;,,..:;;;.,;;++#'+::;#+';;;''''':;;;;;;;;;;;;;:.`.`.`````````````
......................................,,::;''++++++++'++''+'''++++++++:+##;;;;+..``+',`,,.#..+:;:,.,:;;;.,;'#+#'++##+;;;::;;;;;;;;;;::;;;;:,.```````````````````
...............................````...,,:::;';''''''+'''+'''''''+'';:..##++;;;'.,.`:;,`..:+`.;#::,`,:;;,.:;'##+'''+;:::;;``.::;::,.......```````````````````````
..............................``` ``.,,,:::;;';,:;;;;;;;;:::,.,,........'#';';',`.`.;`..,.'.;#;;,..::;;..::+##''';::;:;#,```````````````````````````````````````
.............................``  `.,,::::;;;'':.......................,##'';;,.``,;`,.`,'.,;#:,..::;;..:'++#;'';:;;;;;.```````````````````````````````````````
.............................`   .,:::::;;;;''',......................#'##:+,,`.,'`...,;,:#+',`,::;;.,:'#;#;';;;;;';+.```````````````````````````````````````
............................``` ` `.,::;;;::::;;'''.....................,##':#:,`.,:`.`::.,:'+'.`,::;:.,:+#+#;;';:';;;:````````````````````````````````````````
............................`````....::;;;;;::::;;''':....................##',+#,``.`.``,,.:;#';..:::;..,++###;;''+;';;:````````````````````````````````````````
............................`....,,,,:::;;;;;::::;;''';...................,#+.+;``.'`.`.,,,:;#+:`.::;;..:;#;#';;;;'#';;:````````````````````````````````````````
...............................,,:::::::;;;;;::::::;;;;:...................##,'+.```.`..:.,:::#:`,::;;.,+##+#;;;;;+#';::````````````````````````````````````````
..............................,,::::::::;;;;;;::::::;;;;:..................;#,:+,:.``.,.;,:::;#..:::;:.,;#'##;;;;;#'';::````````````````````````````````````````
.............................,,::::::;;;;;;;;;:::,::::;;;,..................#,,:,,.`.,,;+,::::#.,::;;..'+###;;;;;;;#';::````````````````````````````````````````
.............................,,::::::;;;;;;;;;::::,::::::::.................',,.,,.`.:;''::::,'.,::;;.:+#;##:;;;;;'#;;:,````````````````````````````````````````
.............................,,::;;::;;;;;;;;;;::::::::::::,.................:,,.;';,;;+'':::,:.::;;##;+####:;;::;+#;;:.````````````````````````````````````````
.............................,,:;:::;:;;:;;;;;;:::::::::::::,..................,.:''..#'##::,.`,::;####++##::;::'+#+;:;.````````````````````````````````````````
..............................,:;;,;,;';;;;;;;;::::::::::::::,.................;,:++..++#+;:,..::;;+;##;###:::;#####+::.````````````````````````````````````````
..............................,::;;.::.,,:;;;:::::::::,,::::::,..`............,+:':'.,++'++,.:,::;'#:##+##:::;+##+###;:.````````````````````````````````````````
..............................,,:;;;.:`.``.,::::::::::::::::::::,.`...........,:++.+.,++++'+.;:::;#+'#+##;:::+'##+;;#':..```````````````````````````````````````
...............................,:;;::,,,```..,:::::::::::::::::::,.............:;+..,;'#++;:++'::;+'##'##:::'####++'#;,.````````````````````````````````````````
...............................,:::::;;,.```...,:,,::::::::::::::::,...........:;..,,;;'#+;.'#';;;;'#'##::::######+'#:.```````````````````````.`````````````````
...............................,,,,,:;,.:.```....,,,,:::::::::::::;;:...........:.,,,,;+';,.#'+';;:#'+#'::::+'####'+#:..````````````````````````````````````````
...............................,,,,,,,:::'.```....,,,,:::::::::::::;;:,........:+.,...,++;.,#+#;;;.;+##::::;';###++##:.`````````````````````````````````````````
...............................,,,,,,,:;,,:.``.....,,,,,:::::::::::;;;;,.....,::.```..,;+:.::;#'':.,:;:::::######'##+:...`````.``.``````````````````````````````
...............................,,,,...,::,::........,:,,::::::::::::;;';:,.,;;',:.`.`.'+;.:::;+#'...,::::::###;'##+'::.....`.```````````.```````````````````````
...............................,,,,...,,::,:,........,::::::::::::::;;''';;+'+;+#'.``.+:.,::::##;.`.:::::::++#+;'#;#:,....`..````.`````.````````````````````````
...............................,,,,,..,:::,,',........,:,,::::::::::::;''+,,;+;;#'..``..,::::;;'#..,::::::;';#:'###+:......````.```.```````````````.````````````
................................,,,,,,,::::,,',........,.,,::::::::::::;;'.,,,;++,`....,:::::;;;:..::,::::##;+;+###;'.`.....`.`..``.````...````````````.````````
.................................,,,,,,:::::,:;,..........,::::;::::::::''.,.:++'```+.,,:::::::.;`,:,:::::###;;+#'#:+....`..``..`.```.`.````````.`.````````````.
..................................,,..,;::::,,;:,.........,::::;;::::::;+;.,.'+:,`.;+#,:::::::,+,.::,:::::###+;####;;.....````.....`````..`..`..```````````..```
...................................,...,,:::,.:::,.......,,:,::;;;::::;'+#.''``.....,+,::::::,..`,:,::::::#+#+'#+#;',.......`..`.`````.``..``````````.`.....```.
.......................................,,,:::.,:,,,.......::,,::;;:::;;+#+:+,...,,,,:+,:::::,,.:.::,:::::;+'#+'#'#;+......`....`...``````.``.``.`....``.`.`.``..
........................................,,,,,,,,.,,.......,,,,:::;;:;;'++'+'...,,,.,:'+:::::,.,,,:,::::::;';#++##+:;...........`....``````````...``..``.```..`.`
.........................................,,,,,.,...,..``...,,,,::;;;;;'+++''`.......:#:::::,.`+;;,:::::::++;#+#;#;;:.........```...`.``````..`..................
..........................................,,,..,.......`....,,,:::;;'''+''';......,:#+;::;:.``'#'::::::::##'#'###;;,..................```..`..`.`..``...........
..................................`..`.........,.......``....,,,:::;;;''+;.....,,::''#;::,.`,.#+;;:::::::##'#''#;::....................`..`....``..`............
..................................`````.....``.,........`....,,,,:::::;;'..`.,,:::::+:,,,.,;;,'##':::::::##'#+##;::....`............`..........``...............
..................................`````.....``..........``...,,,,::::::;;...`,:,..;;;;..;++;;:+#+;::::::;#++#'#;;::..`......`............`......................
..................................`````.....``...........`....,,,,:::::.,.`...,;;::#++,+;;##'+::#;;:::::;#'####;::,...`....................`....................
....................................```.``.,..,...........`....,,,::::,.,.:'+,:,,,++;+;+++'#''::###':::;;#+###;;::,.`...`.......................................
....................................```````,,,.............`...,,,,::::.;.;,:...,+++++'#;++#;;:::'#;:::;;#####::;:.....````..........`..........................
....................................```````,,,..................,,,::::,.,#:,,::####++''###';::::#;::::;;+###;::':...........`....`.............................
.....................................``````,,....................,:::;;;;;'+...+###+#;;+'''':::::##'::;;;'##':::;,..``````..```..`.```...`......................
..................................`..```` `,....................,,:::::.::'+..+#'#+#';:::::::::::+#'::;;;'##::::',.`.``..`````......`...........................
.....................................``..`.,....................,,::::;::,;;..#+#'#';::;;;:::::::##+:;;;;;##::::',`...```````````````.````...`..................
...................................`.``...,,.................,,,,,,::::::,::,+##;#;,,,,,::;;;::::##';;;;;:#':::+,...``..````````.....```.```.`..................
..................................``.``..,:,,.................,,,,,:,::::,;.#'''+,.,,,..,,,:;;;:;#++;;;::,+::::+,.````````.`.``````````.`.`.`````...............
.................................``````.,,:,,..................,,,,::,:::,;.:,#+++..,:,...,,:;;;;##':::,,,,:::#:,````````````.```````````...........`...........
.................................``````..,:,...............`....,,:::,,::,;:.+;#+'',..,:,,,,:::::#+;,,,,.,;:::#,,``````````.````..``.````.`.....................
.................................``````..,:,........`````````....,,::,,:::;::;''++':,...,,,,,,,,;'#;,....:;::+::.``````````````...`````````.``.```..............
...................................````..,:,..`.````.`````````....,,:,,::::,.+:';'+,,,,...,::,,,:#,,....,:::,#,:```````````````````````````````````````.`.......
....................................```.,,:,.``````````````.```....,,,::::;:';.:;,,::,,,,,.,,::;#';....,:::,+;:,````````````````````````````````````````..`.....
.....................................````.:,.````````````````````...,,:::,,##;..:,:,,,,:::,,.,,+#+:..,:::::,+':.````````````````````````````````````````..``....
....................................```...:,.`.```````````````````.,,::,.``#:,...,,:;,,,,,,,,,,,+',,,:::::,:#':```````````````````````````````````````````.`````
.............................```.,...`..,,,,.````````````````````.,,:,.````:;.....,:,,;:,,,..,,#+;,:::::::::#',`````````````````````````````````````````````....
........................`.`..```.,,..`....,,.```````````````````,,::,.```........,.,;:,,'':,,,:#':::::::,,::+:.`````````````````````````````````````````````````
.........................``.````.,,..`..,,:,.`````````````````.,,,,.``....,,,,....,.,:;:,:'''+#+;:::::::::,:#,`````````````````````````````````````````````.`.`.
...................`.```````````.,,.....`,:,.```````````````.,,,,.......,,:::.,..,,::,,,,,,+#@#+;;::::::::::#,````````````````````````````````````````````.`````
...........`````.```````````````......,,,,:,.`````````````.........,,,,,,,::::,,,,,,:::,,,,:##+'''''';::::+##.``````````````````````````````````````````````````
........`.``````````````````````.......,,,,,.```````````....`````.,,,,,,,,,,:;:,,,,,::,':::;'+'+'++#+';:;#'';```````````````````````````````````````````````````
...`.```````````````````````````.,,,...,:,:,.``````````...``````..,::::::,,,,::,,,,,,:,:';:###':;'++++##;+#+:```````````````````````````````````````````````````
````````````````````````````````.,...:...::::````````...````````.,:;:;;:::,,,:;;,,,,,,:,;'++#'::;:;+#'''#+++````````````````````````````````````````````````````
````````````````````````````````.,,::::::::;:.``````..````````..,:::;;;;::::::::;,,,:::,:'@#+'::::;+#::#++#'````````````````````````````````````````````````````
````````````````````````````````..,,,,::::;:,:.```...````````..,,:;;;;;;;;:::::;;;::::,:,:#++;:::::'#::++##,````````````````````````````````````````````````````
````````````````````````````````..,,,,,,,.,,:,:,`..`` `````..,,:;;;;;;;;;;;:;;;;;::::::;##';:::::;#;:::#+,,````````````````````````````````````````````````````
``````````````````````````````````.,..``..,,.,:,..`  ````..,,::;;;;;;;;;;;;;;;:::::::::#+;;;::::#:,,,';,,,`````````````````````````````````````````````..`````
``````````````````````````````.```````...,,.,:..``  ````..,,::;;;;;;;;;;;;;;;::::,:::+##;:;;:::+,,,:',,,,,.````````````````````````````````````````````````.``
``````````````````````````````..````....,..,,..`   ```..,,,:;;;;;;;;;;;;;::::,,,,,::+#';::;::;#:,,,,,,,,,,```````````````````````````````````````````````````
`````````````````````````````````:`..........``   ```...,,:;;;;;;;;;;;;;:::,,,.....;##':::::'+::::,,,,,,,,```````````````````````````````````````````````````
`````````````````````````````````,```.......``    ``...,,,:;;;;;;;;;;;:::,,.........+#;::;#'::;::::,,,,,,,```````````````````````````````````````````````````
``````````````````````````````...```......``    ``...,,,:::;;;;;;;;::,,,............;::+;,:;:::,,,,,,,,,,```````````````````````````````````````````````````
````````````````````````````````.``......``    ```...,,,:;;;;;;;;:::,,............,,:::,,,,,,,,,:,,,,,,,,.``````````````````````````````````````````````````
`````````````````````````````````:`.`...``     ``...,,::;;;;;;;:::,,............,,::';,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,``````````````````````````````````````````````````
`````````````````````````````````:`....``     ```...,::;;;;;;:::,,............,,::;'':,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,``````````````````````````````````````````````````
```````````````````````````````..``...``     ``..,,::;;;;::::,,...........,,::,,:;;;:,,,,,,,,,,,,,:,,,,,,````````````````````````````````````````````.`..`.
`````````````````````````````,```....``     ```.,,::;;;::::,,,.........,,::::,,,.;;':,,,,,,,:,,,,,,,,,,,,`````````````````````````````````.`````.`.````....
```````````````````````````:.:.....```     ````..,::::::::,,,.........,:::::,,.,..;;:,,,,,,,,,,,,,:,,,,,,,```````````````````````````````````.`````..`.`....
``````````````````````````,`,;.`..```    ````..,::::::::,,,........,,:::::,,......;;:,,,,,,,,,,,,,,,,,,:,,.````````````````````````````````````..`..........
``````````````````````````,.,.``.````   ``````.,,::::::,,,,........,:::::::,........:,,,,,,,,,:,,,,:,,,,,:,,,``````````````````````````````````..`............
`````````````````````````,`;,:`.````  `````...,::::::,,,,........,::::::,,........::;,,,,,,,,,,,:,,,,,,,,,,,:``````````````````````````````.`.................
`````````````````````````:,,`..````` ```....,,::::::,,,.........,::::;::,........,:::::;::';:,,:,,,,,,,,,,,:::`````````````````````````........................
`````````````````````````:..`.`````````....,,::::::,,,.........,:::;;;:,........,:::,,,::.:,,;:;;:,,,,,,,,,,::,.````````````````````............................
`````````````````````````.;``.``````...,,,,:::::::,,........,,:::;;;:,........,:::,``````::.'+';:,::,,,,,,:::,,,````````````............................,,,,,...
`````````````````````````,.`.`````..,,,:::::::::,,........,:::;;;;:,.......,,:::,```.``.;';;,''':;::,,,,,,,,:,,:`````..........................,,,,,,,,,,,,,,,,,
`````````````````````````:`.`````.,,:::::::::::,........,:::;'';:,.......,,:::,`````.,::.`,.`.'';::::,,,,:::,:,:.....................,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
````````````````````````.:..````.,:::::::::::,.......,::::;'';:,......,,,:::,`````````````````.,'';::,,:,:::,:::........,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
````````````````````````....``.,,:::::::::::.......,;:::;''':,......,,:::::````````````````````,`:;:::,,,,,,,:::.....,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
````````````````````````.`....,:::::::::::,......,;:::''';;:,....,,,:::::.`````````````````````.:,:,:;::::,,,:,:...,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
````````````````````````.`..,,:::::::::::,.....,,;::''';::,....,,::::::.``````````````````.......:...:::::,,,:,:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
`````````````````````````...,,,::::::::,,....,.::;''';:,,.....,::::::,````````````...................:;:::::,:,:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
``````````````````````````..,,,,,,,,,,,,......',;'';:,......,:::::::````````........................:;;::::,,:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
```````````````````````````.....,,..........,;:'';,........,::::::.`...............................,:;:;:::,:::,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
```````````````````````````...............,.,:'',........,,::;::,.................................,:;:;:::::::,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
``````````````````````````.............,:..:;';,.......,,::;;:,,.,................................:::;;;;::::,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
```````````````````````````...............';::.......,,::;;;:..........`............,,,,,,,,,,,,,,,:;;;;;;;::,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
```````````````````````````...............,........,,::;;;,...............,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;;;;;;;;:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:,,,,,,
```````````````````````````.........`...,.,....,,,::;;;;:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:::::;''''';:::,,,,,,,,,,,,,,,,,,:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
```````````````````````......................,:::;;;;;:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:::::::::::::::;;;;::::,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,..,.......................
```````````````````````,,::;:...........,.,:;;;;;;;;:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:::::::::::::::::::::::::::,,,,,,,.................................................
```````````````````````````````.......,:,:;;;;'';:::,,,:,:,,,::::::::::::::::::::::::::::::,:,,,,,,,............................................................
````````````````````````````````,,,,,,:;;''''';::::::::::::::::::::::::::::::::,,,,,,,,,....................````````````````````````.```````````````````````````
```````````````````````````````.,:;''''+++++'';;;;;:::::::::::::::,,,,,,,..................`````````````````````````````````````````````````````````````````````
````````````````````````````````..,::;;;;;;;;:;:::::,,,,..................``````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````
```````````````````````````````````````````.....````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````
````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````
````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````
````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````
````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````
````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````
````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````
````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````

Ou pendant que vous travaillez!

Yelle – Ce Jeu (TEPR Remix)

Advertisements
Tagged , ,

2 thoughts on “Siffler en Danse

 1. strobelight says:

  There are so many other great remixes out there. Check out the Fisk remix for something a bit harder. Also, rogerseventytwo’s.

 2. ernesider says:

  Numero uno en el Barcelona pre-game mix

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: