Slow Me Down

.,,,,,,,,,,,,,,,,.``               `.;;'''++++'''+++####+';;';+##++''';;'':::::::::;'####@@@@@####@@@@@#@#########+'++'+++++++;;++'''';;;::,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
.,,,,,,,,,,,,,,,,.``               `:;'''++++#+'+++'';;;;'+#';;+;###+++';;';:::::::'##@@@@@@@@#@####@@@@@@#####+#++#+####++++##++++++'';';::,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
.,,,,,,,,,,,,,,,,.``              .;;';'+++#++++++''''''';;:;++''''##++++';;;;;;;;+@@@@@@@@@@@@@@##@############@#######+####++#++++''';;;;;;:,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,
.,,,,,,,,,,,,,,,,.``              :;'''''++##+++'++++++++++''';'+''';###++#+'';'';+#@@@@@@@@@@@@@@@#@@@#####################+###+++++++';;;;::,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,
.,,,,,,,,,,,,,,,,.``             `:;+'';++++#++''+++#########+'';;++'';@##++#+''''#@###@@@@@@@@@@@@@##@@@#######+#########+++#+#+++++'++';;:::::,:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
.,,,,,,,,,,,,,,,,.``             ,'''''+'++##+++'+++#######+++++'';'#+;;#@##+#++++###@@#@@@@@@@@@@@@@@#@@@###@@#+#++#######+###++++'''''';;;;;:::,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,.``            .''+''++'###+#++'++++++++###+##++''';+#;'#@+##++#+####@@##@@@@#@@@@@@@@@@@@#############+++#++++'''+'''';;;::::;:;:::,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,.``            `;+++''+#+###+#++''''+++++;;+#+++##+';';#;'+@###+++#####@@@@@@@#@#@@@@@@@@@@##@@@@##########+++++''''';''';;;;;;;;;;;::,,::,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,.``            ,;'#'''+######+###++++++++'';;+++++##+';'+'''#+###++##@@#@@##@@@@@##@@#@@@@@####@@##########+++++++###+###+++++''';::;;;::,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,.``           `;+'+;'+++##+++######@####++''';;+'+'###';;+'''##+##+###@@@@@@@@@@@@#####@@@@###@@#@@@#######++++++++#+++####+++''';;:;;;:::::,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,.``           ``;++#;+++########+++#@@#######';;;''#'#@#+;;'+'+##+###+##@@@@@@@@@@@@@#####@@@#+#@@@#@@##############+++##++'''''';;;;;;;;;;,,,,..,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,.``           `,'+++;+++###+++####@#+'#@@@##@++';;:++'+@#+;'++'+##+###+####@@@###@@@@@#######@##@###@@@@@#@######+#+#+++'+';'''''';;::;;:::,,,,...,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,.``          ` :+++#'++##+########++##@+'+@@###++';:;+'+#++'#'';+##+#+#+#@@@@@@@@#@@@@@##########@@#@@@#####@####++++++++''''';;;;;;;:::,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,.``          ``;++#+'+#####@@@##@@@@@#+++#+'###++'+;:;+''@+#'+++;#@#+#+####@@@@@@#####@@@@########@#@@#@#####@@####+#++++''''';;;::::::,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,.``          `.+++++'+####@#@@@###@@@@@@#''#++####+''::+;'#+#+##+:@@@##++++##@@@@@#####@@@######+####@@##@+#++#####+###++++''';;::::::::,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,.`          `::+#++'+#####@@@#####@@@@@@@@++++'+###'';;+;'+@'@###:@@##+++####@@@@@@#####@@@#######+##@@@##++#####+++'++++++'+'';;;';;;:::,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,.``         ``;'++++'+#####@@@@@@#+##@@@@@@##@#++'+@#+;''';+'+;#@#+:#@##+++###@#@@@@#@####+#@####+#+@@@@@@#@+#++##++++'++'++'''';;';;::::,:,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,.``          .';#++++++###@#@@@@@@#++#@#####@#@@#++;##+'';';'++;#@#+'@###++++####@@@@#@@@@########++#@#@@@####+#+#++##+'++++++''''';;:;:,:,,.,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,.``          :';#+++'+######@@@@@@@#+'##@#####+#@@#''+#++'';;'+''#@#'#@@#+#+#++@#@#@@@##@@@#@######+@#@@@@@#@##+#####+++++++++'';';;:;:::,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,.``         `,''+++''++#####@@@@@@@@#';+#######+###@+''+##+';;;';+#@@;@###+++#+##@##@@@###@##@@####++####@@@####+@###@##++++'+'';';;::::::,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,.``         `,'++++'+++#####@@@@@@@@@#''+####+++'####+'+'##'+;'';;'###;@@@+#+#+#+@###@@@####@@@####+++##@@@#@###+##@#######+++++'+'';;;:::,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.``        ``.;'+++''++######@@@@@@@@@#'''+++#+++'+####'#+##'+;;'';'#@#'###+++++++##@##@@@###########+++@@@##+#@#+#@#@#####++''+++''''';;::,:,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.``         `:';++++''++++####@@@@@@@@@#'''++++''';'#+##;#+#+'+;;';';#@+#@@+#++#+#+#@@@#@@@###########+++@@@@##@############+++++++++'';;:::::::,,,,,,,,,,,,,
.,,,,,,,,,,,,,,,,,,.``        ``:;'''+++'+++++####@@@@@@@@@@''''+++''';'++##'++#+++:;';';#@'###+#++#+####@@@@@@@########++#++#@@@#+##+###########++#+++'+'';;;;;:;:,,,,,,,,,.,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.``        ``.;';''+'++#++++####@@#@@@@@@@''';+++'';;;'+##'++++++;''++'#@+##+##++#+###@@@@@@@#@##########+++##@+##+@###+####+#####++++++'';;:;:::,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.`        ``,,::;''++'+++++####@#@#@@@@@@@'';;++';';;;';##'+++#+';+'+#+###@###+'######@#@@#@#@@@@####+#+++#+##@+#+#@#@##+#######++'''';;;;:;;::::,,,,,,,,,,,
.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.``        ``:.::;;''++'++#+++####@#@#@@@@@@';;:'#;;';::';+#'#+++++;';+########+++####@##@@#@#@###@@###++++++++####+##@###@####++''++'';;';;:;;;:,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.``        ``,.,:;;++++++'#+++++####@##@@@@@@+;::'+;;;;::';+++#+'+'+''+###@##+##+++##+#@##@@@@@@#@############+++##+#@#@########+++++++++'''';::,,,,,,.,,,,,,
.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.```       `` ..,:,''+'+++++++###++#######@@@@@+;;:;'';;'::;;++'#++++'''+#@@@@##+++++#####@##@@@#@###@######+###+++##'#########++###+'++++';;:::,,,,,,,,,,,.,,
...,,,,,,,,,,,,,,,,,,.``       ` ..:,,:''++'++++++#+#+#+########@@@+;;:;;'''';;;''++#'+++'''##@@@###++++##+@##@@#####@##########+###+#####++#####+#####++';;;';::,,,,,,,,,:,,,,,,
...,,,.,,,,,,,,,,,,,,.```        `.`.;::'+++++++++++##+############@+;::;'+''';;''++++;+++'++@@@@@++++++++#+@##@@########################+#++########++;''''';;:,,,,,,,,,:,,,,,,,
...,,,,,,,,,,,,,,,,,,..``      `````,..:;;'''++++++'#+++++##+##+#######';;;:;''++;''+++++:#++'+@#@@@+##++++#####@@#@########################+##+#@@@##+';''''';';::,,:,,,::,,,,,,,,
...,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.```   `````..,.,,,.:;'''+++'+++++'+#+#+#++++++++++++';;;:;'+'+'+++###':##+++@@@@#+#+++++##+######@###+#########+##+####++###+@######+++'+';;;;;:::::::,,,,,,,,,
...,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.```  ```````.....:::,;'''''++++++'++++#+#++'+++'''+'++';;;;;;+'+'+#+###;'#+++#@@@@+#+++++++###@@@@#@@######@#+###@#+#@@+#+##########++++';;;::;:;;;;,,,,.,,,,,,,
...,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.``````````` `.`..,:;:''++++''''''+''''''''';';;;;;;;;''';';;;;+';++#++##;+#+#+@@@@+#+++++#'#+###@@@@@@@###@#@###+#####+#+#####+##+++++'''+'::'';;';::,,,,,,,,,,,
...,,,,,,,,,,,,,,,,,:,,....``````  `..,:::;''+++++++''''''''';;;;:::::::::;;;;;':+;;;;++;'###+##:##+#+@@@##++++++#+##@##@@@@@#####@@###+####@#@#+###+++####+'''+++';'''';:,,,,.,,,,,,,,
....,,,,,,,,,,,,,,,,:,,,..````  ```.,,;;''++'+++'''''''';;;;::,,,,,,,,,:::::;;'';'';;''+'+###+#''##+##@@@+##++++#++########@###@###@@#++##@@####+####+++#+++++';;;';';:::,,,,,,,,,,,,,
....,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,..```  ``...,,;'++'''+'+'';;;;;;;;::,,,,,,,,,.,,,,,::;;;';'';;''''+###+#;'##+####++#+++'#++##+##########@@####++#+###@####+###+++#++++++''+;;:;::::::,.,,,,,,,
...,..,,,,,,,,,,,,,,,,,,...```````.::''#+''+'+''''';;::::::,,,,...........,,,,,::;;;;;+';;++++###@@'###+#+##+##'#+++'+##+############@@#+#+++###########++++++++++'';;;;:::;;:,,,,,,,,,,
....,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,.``````..,:'++'+'++''++';;:::,,,,,,,...............,,,,:::;;;;'+''++++###@@'###+####++++#++++####++##++######@#####+###########++#''++++'''''';;:::::::,.,...,,
....,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,........:;'+''''++++++';;:,,,,,,,,...................,,,::;;'';'+'''+++#####+#######++'+#+#++++#+#+################+#############+#++'+'';''''''':::::,:,,,,,,,
.....,,..,,,,,,,,,,,,,,,,,...,.:,;''+''++++++'';;::,,.,,,,.......`.............,,,::;;;'''++++++#+##@++#@##@###++++#+#'#######+#+############+++######+#+####+#++'+++''';;;:,::::,,,,,,,
.....,,,,,,,,,,,,,,,,,,::,,,,,::'+++;''+'++++';;::,,,..............```.........,,,,::;;''+'+'++++#######@#@@@+##+###++#'+@###########++###############@+#######+''++++++';;;:;;;,,,,,,,,
....,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:;:;+'':'+++'+'''+;::,,,...........````````.........,,,::;;;';'++++++#+#####@@@@@#++#'++++#++#####@#@#+######@@#@##+@##@@###@@@####'+++'''''';;;'':,,,,,,,,,
.......,,,,,,,,,,,,,,,,,::::::;''';'+'+++++#+;;:,,............``````````.........,,,::;;';;'++'++++###@###@@####+++++''++##+##+#######@@@##@#@@#####@##@@#####+++++''''''''+'::,,,,,,,,,
...,.,.,.,,,,,,,,,,,,,,::::::;'+;;'''+++++++';:,,............`````````````........,,,::;;;;;'+++#+#####@##@@@@+++''++''''''+++######@##@#######+###+#####@@@######++++'''+';:::,,,,,,,,,
.........,,,,,,,,,,,,,,::::;;'':''+''+++++'';;:,...........`````````````````.......,,,::;;;:;+##+#####@##+#@#@#++''+#'####+#@@#+#@###@#@#@#############@@#########+++''++;::::::,,,,,,,,
........,,,,,,,,,,,,,,,::::;'';;''''+++++';';;,,...........``````````````````......,,,,::;;':;++#++#+#@##+##@@###'+;++'########@@@@@@@@@@@##@@@#@@@@@@##+++++++'++'''++'';;;:,:,,,,,,,,,
..........,,,,,,,,,,,,,::::';';''''+'+'++'';;:,,..........`````````````````````.....,,,::;;;';;+###+++#@#####@++#+##;;++#''+###@@##@@@@@@@@#@@@@@@@#######+##+++'++++';::;;:::,,,,,,,,,,
....,......,,,,,,,,,,,,:::'';;''''''+'++';'';:,...........```````````````````````.....,,,::;''''+####+#+#@@+##++##+##;;'''+'+++@@@@#@#@###@###@@@###@#+++++''+'''++'';;;::::::,,,,,,,,,,
...,......,,,,,,,,,,,,:,:;;;;;'''+'++++;''';;,,...........```````````````````````......,,,:;';+;'+##########+#+#######';+'##+@###@@####@@#@##@##@#####+#++++++'++'';'::;::,,,:::,,,,,,,,
............,,,,,,,,,,::;;';'';'';++'#''''';:,,..........```````````````````````````....,,::;''+;'###@#######++#+#+####+;''#++###+#+@#@##@@#+#########+#+#+++++';:;;:;:,:::,,,,,,,,,,,,,
............,,,.,,,,,,::;';;;''''++'#''+'+';:,...........````````````````````````````....,,::'''#'+##+@#++##++++++#+###+#:;+###+#'##@@@##@#++##########+#+++''';;;;:;:;:,,,,,,::,,,,,,,,
........,...,,,,,,,,,,,;;;;;';'''++++'''+'':,,...........`````````````````````````````...,,,:;'''#++#++#@++##++++++#++####;#+##++++@#@@#@##++########+#++'''';;;:::;;';;:::,,:;:,,,.,,,,
............,,,,,,,,,,:;;:;';'''++'+'+++++':,,.........````````````````````````````````....,,:''''#++####@#+++#+##+++++###';+++#+#@###@#####+###@####+++'';;+';;;:;::,:::;:;,,,,,,,,,,,,
.............,,,,,,,,,:;::;';''++'+''+''+';:,...........````````````````````````````````....,:;''''##+#@#@@#++#+'+#+++++++##+'#'#@@##@##@##+++######+++';;;;;;;::;:;:;:::::,,,,,,,,,,,,,
..............,,,,,,,,::::';'''+'++'+''+'';,,...........`````````````````````````````````....,:;';''######@+#####++++####++#++###+###@@#@#+'########++'';;:;:;:;::,,:::,,:,,,,,,,,,,,,,,
..............,,,,,,,,:::;';''+''+''+'+'+;:,..........`````````````````````````````````````...,:''''+#####@#@@#+###+#+#+###++@+#+#+#@##@##+'###+#####+;'''::::;::,,,,,,,,,,:,,,,,,,,,,,,
...............,,,,,,::,:;''''+''+''''''';:,..........``````````````````````````````````````..,,;'''+'#######@@@+#+#####+#'#@##+#+########+######++###+++'';:;;;:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
...............,,,,,,:,,:';''+''''''+''+';:,..........``````````````````````````````````````...,:+;'++'+###@#@@@@++++++#+#####+#+#+####@#+'###+####+++++++''';:;;;:::,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
................,,,,,:,:;'';'+''''''+'+'+;,,.........```````````````````````````````````````...,,;'''+#+++@@@####@#+++###+++'+###+###+###'#+###++++++++++;;''';;'::,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
..............,,,,,,,,,:;;;;'''+'''''++'';,,.........````````````````````````````````````````...,:+;''+######@@##@@#+''++''+'++###+##+##''#'++#+#+++++++'';;:;'';'';;::,:::,,,,,,,,,,,,,
................,,,,,,::;;;''''+''''''''+;,,........``````````````````````````````````````````...,;+'''+++#@@@@@@#@#+#''++''+'++#######+;####+#++++++++'''';::;;;;';;;:,,:,::,,,,,,,,,,,
...............,,,,,,,:;';;'''+''''''+''';,,......`````````````````````````````````````````````...,''''+#'++@###+#++#'++'++++#'''+####+;++++##++++'++'''';;;;;::::::::::,,.,,,,,,,,,,,,,
...............,,,,:,,:;;';;;'+'''+'+''++;,,......``.```````````````````````````````````````````..,:+'''++''##++#+#++'''+'+++'+'''+##+;+##++###+++'++'';';;::::;;:::,,:::,,,,,,,,,,,,,,,
..............,..,,,,,:;;;''''+;'++++++++;,,......```````````````````````````````````````````````..,;+'''+'''##+''+#+#++'+++++'++++++;'#####+##+++'++''';;;::,,:::;;::::::,,,,,,,,,,,,,,
..............,..,,,,,;;;;'''''''+';'++#+;,,......```````````````````````````````````````````````...,+'+'++''+#+++'+#+#++'+'''+'+++';'########++++'+''';::;;::,,:::,,,:,::::,:,,,,,,,,,,
................,,,,,:;;;;''''''''';'++##;,,.....`````````````````````````````````````````````````..,:+;+'+++'##+'+++++#++'#'+'+'''+''##########++'''';;;;::::,,:::,,,::::,::,.,,,,,,,,,
................,,:,,:;;;;;''';;'''';+++@;,,,....`````````````````````````````````````````````````..,,;+'''#''+##+''+++#+'+##++#+'+'++++#########'++''';:;;;;:::,:,,,::::::,,,,,,,,,,,,,
...............,.,,,,:;:;;'''';;''''+###@;,,,....``````````````````````````````````````````````````..,,''+'+++'+##'''++'#+'+##++++'+++##++####+++++'''';;;;:;;:::,:::;::,,,,,,,,.,,,,,,,
................,,,,,:;:;;;';':;'''+++@#@;,,,....``````````````````````````````````````````````````...,,#'+'#'+++#+'+'+#'++'++##+#+#+#++#+#####++++''''';;;;;;;;:;;;;:::,:::,:,,,,,,,,,,
................,,,,,:;::;;'';;'+'''###@@;,,,....```````````````````````````````````````````````````.,;;'#++++''++@+'++++'+''++#+#++#+#+++#+#++++++++''';;;;;;;;'''+::::,::,,,,,,,,,,,,,
...............,,,,,,:;;:;:'';;;';';###@@',,......`,......```..``````````````````````````````````.,,::;'''#++#++++##'''++++++'++##++####+#+++###+++'+'';;;;;;;;''';;;::::::::,,,,,,,,,,,
.................,,,,:;::;;';;;';;''+#@@@',,,.....,:::::,,,,,,..```````````````````````````````.,,,,,::;''+#++#++++##'+''+++++''++#++#######+##+++++++''''''''''+'';;;:;;:::,,,,,,,,,,,,
.................,,,,:;::;:';;;;;;''###@@+,,,....,,,,,:::,,:::::,...````````````````````````..,,,::::::::;''#++++'++#++'''''+++''++++###########+++++'++'';;''++'''';;;;:::,,,,,,,,,,,,,
.................,,,,::::::';;;;;;''###@@+,,,..,,,.....,::::::::::,..``````````````````````.,,::::::,::,,::;'#+#'+'++#+++''''++''+++'#++##########++++++''''+';';'''';:::::,,,,,,,,,,,,,
.................,,,,::::::';;;;;;''###@##,,,.,:,...```..,::;:;;;:,,...``````````````````...,:::::::,,...,,:;'#++'++'##++'+;''''++'''#+#+##########+#+'+'''+''''+'';;:;::;:::::,,,,,,,,,
................,.,.,:::::;';;;;;;''######,,,,,...........,,:::;;:::,....```````````````...,,::::::,.......,;;'##++'++#++'++;'''++++'+'#++#+######+++'+''''''''';';;';:;:;;::::::,,,,,,,
...................,,:::::;';;';';''####@#,,,,..............,,,::::,,,.....````````````...,,::::,.....``....,:;'###+'+'#++'+++''''''+'+++++++++##+##++#++++'+'';;;;';'++;';;;;::,,,,,,,,
...................,,:,,:::;;;''';'+####@#:,,,..........`......,,:::,,,,...````````````..,,,:,,,....``````..,:;''##+''+'#+''+'++''''++++++++++++++++++++++++'';;::::'''+;';;;;;;;::::,,,
....................,:,,:::;;;;''''++#+###:,.,..........`.````....,,,,,,,...```````````...,,,,....,,,,,,.,,,::;'''+#+''''++''++++++'''''''+++++#+++++++++++'++::::,,::;;'+''';;';;;:::,,
....................,:,,,,:;;;''''''##+###:,,,,.........`..````....,,,,,,...```````````.....,.,,;:,..........:'+''+'#'''''+'''++'+'++++++++++++###++#+######+':,,,,,::::';''++';';;;::::
.....................,,,,::;;;'';';'++####:,..,,,......,::,,,..,:;,,,,,,,,..```````````......,,:,,,,..,:,::,:,:;#+++'+''+''+'';+++++###+######+++++########':,,......,,:;:';''#+;'';;;::
.....................,,,,,::;:;'';;'++####:,...,,,,,,;:,,..,:....,:':,,,,...```````````......,,,.,.,;'#++++';;;;'++++++'''+''';;+#+++#####+++##+++++##+++:,,;,:,,...,,.,:;;++++;+''+;;;;
.....................,,,,,,:;:;'';;'+++###:,.,,,,,,;;:::;;'+@++':,..::,,,...```````````..........,;;`###@@##'+';''''+++#'++'''+';'++'++++++++#######@#+++'':,,,.....,,,,,.::;'+++;+++'';
.....................,,,,,,:;;;''';'+++###:,...,,,:;;:;''+#;@.:`#':,..,,,...```````````........:;:.,#@@@@@##;:;+'''''++##'';++;'';+#+'''';''+##########+'::,;;:::,:':,,,...,:;''##+'++''
.....................,,,,,,::;;;';';'+#+#+:,....,::;;+'::#,+@@@#+'.:;,.,,...```````````..`....;;:,..'+####+#,,:::;;;''++###;;'+'+''''''++###++++++'''+++'+++';;''';;,```.....,,:++++;+++
.....................,,,,,,::;;;'';'''++#+:.....,::;;',,.'++###++:`.:',.....`````````````.``.,:,,,..:+++''+;.,,,,:::;;''++##;;''+''''##+++++++'++''';;:,....:,,........`....`..,:'+#+'++
......................,,,,,,:;;;''';'+++++,......,,::::..,#'+#''+.`.,,,.....````````````````,...,....:'+'':....,,,,,,:;;'++##+;:'#+'+'#+###+#+'++'';::,...,,.`.,.........``````..,;+++++
......................,.,,,,::;;'';'''++++,.......,,,,....:++''',....,,.`....``````````````````...``..`....`...,,....,,:;;++#+'';;'#'+''####++++'';:,,,...```....,,.`,,.`````````.,:'+++
.........................,,,,:;;;';';'++++,.........,,......:,.````..`````..``````````````````.........................,,:;'+#'+;';;';'';+++++++'',,..```.``..```.....,..```  ```.,:'++
..........................,,,,:;;''';''+++,..........,................```...`````````````````...........................,,:;'##'+;';;:;'+;'++'''';...```````````````````     ``..:;+
............................,,,;;;';;'''#',..........,......................``````````````````..................``..`.....,,;'#+'';'';;;';;'++'+;:,.``````````````````      ```.,:
.............................,,:;;;;;'''+',....`......,,............```.....`````````````````````....,........````````.....,:;+#++';;'';;;';;'''';,.`````````````````       ```.,
..............................,,:;'';;'+++,...```......,.,,,,,,...```.`.....``````````````````````.``.`..``````````````.....,:'+#'+';;''';';;;;;;;:..`.`...```````` `        ``.
..............................,,:;;';;'+++,...`````.............```````.....`````````````````````````````````````````````...,:;+##;'';;'''';;:::,,:::````````````````         ``
..............................,,:::;';'+++,...`.`````......````````````.....`````````````````````````````````````````````...,,;'###'';;;''';:;;..,..,.,.``````` ```          ``
................................,:,;;;''++,.....``````````````````````......`````````````````````````````````````````````...,,:'###++';;;';;:::.` ```...`.,.```````          `
................................,,::;;'+++,.....``````````````````````.....```````````````````````````````````````````````..,,:;####;+'';;;'::`  ` ``..`.`.`.````          `
.................................,:::;;'++;.....``````````````````````.....``````````````````````````````````````````````....::;+##+#;''';;;;:      ``````````          `
..................................,::;;'++',....`````````````````````.......`````````````````````````````````````````````...,,:;++#+##;''';:;:`                    `
..................................,::;;'''+.....`````````````````````......``````````````````````````````````````````````...,,:;++#++++';':;:,,`                   ``
..................................,,::;;''+,.....````````````````````.....````````````````````````````````````````````````..,,:'+'#+++++;;:::.`.                   ``
..................................,,,,:;;'+:,.....````````````````````....```````````````````````````````````````````````...,,:;''++++++';::`.` `                  ```
....................................,:::;+';......````````````````````.....`````````````````````````````````````````````....,,:;''+++'+'';:. .`                   ```
....................................,,::;''',.....````````````````````....`````````````````.````````````````````````````...,,,:;'+''+'+'';,`` ``                  ````
.....................................,:::;++:,.....`.````````````````......````````````````..``````````````````````````....,,::;''';';';;,`````                  `````
......................................,,::'';,,.....`````````````````......````````````````.`.```````````````````````......,,,::''';;;':,````````                 `````
......................................,,,:;';,.......```````````````......`````````````````..````````````````````````......,,,::''';;;:.``````````                ``````
........................................,,:;;:,.......`````````````........``````````````.....``````````````````````........,,,:;;,`````````````````               ```````
..........................................,,,:,,.......```````````..........```````...........`````````````````````........,,,,,;:``` ````````````````              ```````
...........................................,,.,,......```````````....,.,,,,...```......,,,....```````````````````.`........,,,,,,.`     ```````````              `````
............................................,,,,......```````````....,,:::,,.........:##+;:,.````````````````````..........,.,,..`       `````````              ```
...............................................,,,.....``````````.....,:;+#:,,,,,,.,'###+;:.`````````````````````............,,.``        ``````                `
...............................................,,,......`````````......,:;;:,:::::,:;;''':.````````````````````````...........,.`          ````
...............................................,,,.......````````......,,,:,,,,;;;,,,,,,..`````````````````````````...........,.``          `
................................................,,,......````````........,,,,,,:;;,....````````````````````````````..........,.````
................................................,,.......````````.`........,.,,::,,.```````````````````````````````..........,...```
................................................,,......`````````...``..........,..`````````````````````````````````...........,..```
.................................................,........`````````````...........```````````````````````````````````..........:,,..```
.................................................,,.......``````````````````````````````````````````````````````````.........,,:::,,.````
.................................................,,........````````````````````````````````````````````````````````...........,:::::,..```                ``
.................................................,,..........``````````````````````````````````````````````````````...........,:::::::,..```               `````
..................................................,...........````````````````````````````````````````````````````...........,,:::::::::,.```              ````````
..................................................,,...........```````````````````````````````````````````````````...........,,::::::::::,..``             ``````````
..................................................,,............`````````````````````````````````````````````````............,,,:::::::::::,.```            `````````````````
..................................................,,,...........````````````....``.,,,...``````````````````````.``..........,,,,,:::::::::::,..``           `````````````````
...................................................,,...........`````````..,,,:::,,::,:,,,...````````````````.`.`...........,,,,,,,:::::::::::,.``           `````````````````
...................................................,,,..........``..`...,,,::::;;:::::::::,,,,.....``````````.`.`........,,,,,,,,,,,,:::::::::::..``          `````````````````
....................................................,,................,::::::;;;;;;;;;;;;;;;;::,,......````.`````.......,,.,,,,,,,,,,,,::::::::::,.``          ````````````````
....................................................,,,...........,,:;;;;;;;''+'';'+++';;;;';'''';:,..`.`....```........,,.,,.,,,,,,,,,,::::::::::,.``          ``````````````
.....................................................,,,.........,:'+'';;;:;;;;:::,,,.,...............`.`.`..```........,,,,,.,,,,,,,,,,,,::::::::::.```          `````````````
.....................................................,,..........,::,,,,.,,,,.,........``.`.....```.......`............,,..,,.,,,,,,,,,,,,,::::::::::,.``          ````````````
.....................................................,,,,,.............,..,........`.`...........```.................,,,,..,,.,,,,,,,,,,,,,,,:::::::::,.```         ```````````
....................................................,;:,,,............,,,,,.,............,,,........................,,,,,...,.,,,,,,,,,,,,,,,:::::::::::.```         ```````````
.................................................,:+@@@,,,,,..........,.,,,,,,.........,.,,,.......................,,,,,.......,,,,,,,,,,,,,,,,,:::::::::..```        ``````````
................................................:#@@@@@;,,,,,.........,,,,,,,,,,,.,,.,,,,.,,,,....................,,,,,....,,..,,,,,,,,,,,,,,,,,,:::::::::,.```        `````````
.............................................,,'@@@@@@@@,,,,,,.........,,:,,,:,,,,,,:,,,::,,,,...................,,,,,.....,,....,,,,,,,,,,,,,,,,,:::::::::,.```        ````````
.............................................,'@@@@@@@@@+,,,,,,........,,,:::;;;';;''';;:,,.....................,,,,,,.....,,.....,,,,,,,,,,,,,,,,,,::::::::,..``        ```````
.............................................;@@@@@@@@@@@:,,,,,,..,......,,,,,:;;;;;;:,,,,,.,..................,,,,:,,.....,,........,,,,,,,,,,,,,,,:::::::::,..```        ``````
............................................,#@@@@@@@@@@@+,,,,,,,,,,,...,,,,,,::::,,,,,,,,,...................,,,,:,,,.....,,,........,,,,,,,,,,,,,,,:::::::::,..```        `````
............................................:@@@@@@@@@@@@+,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,....,..,,,..................,,,:,,.......,;+,.......,,,,,,,,,,,,,,,,:::::::::,..```        ````
............................................+@@@@@@@@@@@@#,,,,,,,,,,,,,,,,,,.......```.....,.................,,,:,,,.......,'@#,..,...,,,,,,,,,,,,,,,,,:::::::::,..````       ````
...........................................,@@@@@@@@@@@@@#,,,,,,,,,,,,,,,......`````````....................,,,::,,,.......,+@@#,......,,,,,,,,,,,,,,,,,,:::::::::,.````       ```
...........................................;@@@@@@@@@@@@@#,,,,,,,,,,,,,,,..........```..`..................,,::,,,,.......,,+@@@+,........,,,,,,,,,,,,,,,:::::::::,,.````       ``
..........................................,+@@@@@@@@@@@@@#,,,,,,,,,,,,..........`.`...``````.............,,,:::,,,,.......,,#@@@@;.........,,,,,,,,,,,,,,,:::::::::,,.`````      ``
..........................................,#@@@@@@@@@@@@@#,,,,,,,,,,.................``.``````..........,,,:::,,,.........,,#@@@@#,........,,,,,,,,,,,,,,,,:::::::::,,..````      `
..........................................'@@@@@@@@@@@@@@#,,,,,,,,,,,,.........``````.`.``````.........,,,:::,,,,.........,,#@@@@@;........,,,,,,,,,,,,,,,,,:::::::::,,..````
.......................................,.,@@@@@@@@@@@@@@@+,,,,,,,,,,,,,...........`........``.........,,,:::,,,...........,,#@@@@@#,.,......,,,,,,,,,,,,,,,,,:::::::::,..`````
........................................,'@@@@@@@@@@@@@@@',,,,,,,,,,,,...............................,,,:::,,,,...........,,@@@@@@@'..........,,,,,,,,,,,,,,,,:::::::::,..`````
.......................................,,#@@@@@@@@@@@@@@#',,,,,,,,,,,,,,,...........................,,,::,,,,.............,,@@@@@@@#,..........,,,,,,,,,,,,,,,::::::::::,..`````
....................................,,,.:@@@@@@@@@@@@@@@+;,,.,,,,,,,,,,,,,,.......................,,,::::,,,,.............,,#@@@@@@@;..........,,,,,,,,,,,,,,,,:::::::::,,..````
....................................,,,,'@@@@@@@@@@@@@@#';,,..,,,,,,,,,,,,,,,,,..........,....,,,,,:::::,,,,..............,,'#@@@@@@#,..........,,,,,,,,,,,,,,,,:::::::::,..`````
..................................,,,,,,+@@@@@@@@@@@@##'+;,,...,,,,,,,,:,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,::;::,,,,,...............,,':@@@@@@@;..........,,,,,,,,,,,,,,,,,:::::::::,..````
......................................,,#@@@@@@@@@@###+:::,,...,,,,,,,,,,:,,,:::,,,,,,,,:::,:::::;;:::,,,,................,:'.#@@@@@@#,,.........,,,,,,,,,,,,,,,,:::::::::,,.````
.................................,.,.,,:@@@@@@@@@@###+;,+:,,....,,,,,,,,,,::::::::::::;:::;::;;;;;:::,,,,,...............,,,'.'@@@@@@@:..........,,,,,,,,,,,,,,,,,,::::::::,..````
....................................,,,:@@@@@@@@@##+++';',,,....,,,,,,,,,,,::::::;;;;;;;;;;;;;;;;:::,,,,,................,,,'`:#@@@@@@',..........,,,,,,,,,,,,,,,,,,::::::::,..```
................................,,,,,,,;@@@@@@@@@@#++';+;,,,.....,,,,,,,,,,,,,:;;;;;;''';;;;;;;;:::,,,,,,................,,:;.:;@@@@@@#,..........,..,,,,,,,,,,,,,,,::::::::,..````
.................................,..,:;#@@@@@@@@@@#+++:+;,,,........,,,,,,,,,,,,::::;;;;;;'';;;::,,,,,,,,................,,,;.:;+@@@@@@,,,...........,,,,,,,,,,,,,,,:::::::::,..```
................................,.,:'#@@@@@@@@@@@@#+++;;,,,,.....,..,,,,,,,,,,,::::::;;;;;;;;;:::,,,,,,,................,,,:;.;';@@@@@@;............,,,,,,,,,,,,,,,,,,:::::::,..````
............................,...,:+@@@@@@@@@@@@@@@#+';,::,,.........,,,,,,,,,,:::::::;;;;;;;;::::,,,,,..,...............,,,:',,;:'@@@@@'..............,,,,,,,,,,,,,,,,::::::::,..```
.............................,,;#@@@@@@@@@@@@@@@@@@+::,':,,.........,,,,,,,,,,,::::::::;;;::::::,,,,,,,,................,,,,';::..@@@@@+,.............,,,,,,,,,,,,,,,,::::::::,..```
...........................,:'#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#+`:+:,,..........,,,,,,,,,,,:::::::::::::::,,,,,,,,.................,,,,''':`#@@@@@#,.............,,,,,,,,,,,,,,,,,::::::::,.````
.........................,:'#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#';;+;,,..........,,,,,,,,,,:::::::::::::::,,,,,,,,..................,,,,;,`,`,#@@@@#,,...,,........,,,,,,,,,,,,,,,,,:::::::,..```
.....................,.,;+@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#;.';:,,...........,,,,,,,,,,:::::::::::::,,,,,,,,...................,,,,;.,,..'@@@@@+;,.,.,,.......,,,,,,,,,,,,,,,,,::::::::,.````
....................,:'#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@++:;,:,............,,,,,,,,,,,:::::::::::,,,,,,,,,....................,,,,`:.`.,@@@@@@@+;,,,....,...,,,,,,,,,,,,,,,,,,:::::::,..```
..................,:'#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@.:;:.:,.............,,,,,,,,,,,::::::::::,,,,,,,,......................,,,:;,,,.#@@@@@@@@+;,,...,,,..,,,,,,,,,,,,,,,,,::::::::,.```
...............,,;+@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@:;:`;:,,.............,,,,,,,,,,::,:::,:,,,,,,,,,.......................,,.`'.`;:+@@@@@@@@@#+:,,.....,,,,,,,,,,,,,,,,,,::::::::,.```
............,,;+#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#.+;:',,,.............,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.........................,,:;;`,;:+@@@@@@@@@@@#+:,,...,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:::::::,..```
.........,,:'#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@:;`;+::..............,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.........................,:+:, `::+@@@@@@@@@@@@@#+:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:::::::,.```
......,,:'#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@;'.:+::................,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,............................,;#;..:,`,@@@@@@@@@@@@@@@#':,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:::::::,.```
....,:'##@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@':.;;,;,.,............,....,,,,,,,...,,..,.,...........................,+',,,,`,+@@@@@@@@@@@@@@@@@#':,,,,,,,,,,,,,,,,,,,::::::::..``
.,:;+@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@;..:,.;,......................,,,......................................,@;..',`,`@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#';,,,,,,,,,,,,,,,,,::::::::,.```
:'#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#.:'.`:;,..............................................................,'@'`::.`:`#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@##+;,,,,,,,,,,,,,,,,:::::::,.```
#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+.:'`::.:..............................................................,###`;:..;,#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#@#+;:,,,,,,,,,,,,,,:::::::..``
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+:';`;,.:,.............................................................;@@@':,`,:.'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+;,,,,,,,,,,,,,:::::::,.``
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+.;,.::,;,.........................................`..................,#@@@',`,.:`,@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+;,,,,,,,,,,,:::::::,.``
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#:;: ',:;:,........................................``.................;@@@@:`,,;: ;@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#+:,,,,,,,,,,:::::::.``
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@;,:;:.,;:,,........................................`................,#@@@#,.:.,,`@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#':,,,,,,,,:::::::,.`
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@,`:,:`;;::,....................................``.`.................;@@@@+`.,,,,`;@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#':,,,,,,:::::::,.`
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@.:',..;;::,,....................................```................,#@@@@':,,.`,`;@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#'::,,,:::::::,.`
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@`:;..,.'::,,....................................``.................;@@@@@+:'.. ;,:@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#+'::,:::::::,.`
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@.;: ::.';::,...................................``.................,#@@@@@#:,``,:,.@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#+':::::::::..
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@`,,.,',+;;:,.................................````.`..............,;@@@@@@#:, ,`:,.@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#+';::::::,.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@;:`.;,,++;:,,...........````..................`````..............,#@@@@@@',:`.:,.`@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@###';::::,.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@:, `,.`+#;::,...........````................`````...............,;@@@@@@@'..;..``.@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@##+';::,.

I want to be leveled at “flickering basement.”

Major Lazer & La Roux – Tigerlily (DYWHAP Blend) ft. Rusko

Advertisements
Tagged , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: